Chose your language

 

Website for Den Internationale Platform Against sygeliggørelse i barndommen

Asura 95, 28043 Madrid - Tel. 615 383 806 - email: plataformaicmi@filium.org

Director: Juan Pundik

 

AGAINST SYGELIGGORELSE I BARNDOMMEN

Som følge af en beslutning truffet af EMEA (European Medicines Agency) i juni 2006, som tillader ordinering af Prozac til børn, og med baggrund i de bivirkninger som selve Prozacs producent Lilly Laboratorier gør opmærksom på i deres brochurer, har jeg grundlagt en Bevægelse mod medicinering af børn. Efter at have samlet tilstrækkelige underskrifter via e-mail, har jeg i juni 2006 skrevet til Europa-Kommissionens Formand Jose Manuel Barroso og anmodet om ikke at godkende EMEAs beslutning.

Brevet til Barroso skulle fremsendes 5 gange før jeg fik respons i form af kopi af en skrivelse ikke til de ansvarlige for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse men til formanden for EU's lægemiddel afdeling Martin Terberger under Direktoratet for erhvervs- og virksomhedspolitik. Jeg synes det er særdeles frækt at forespørgslen blev sendt til lægemiddel afdelingen og ikke til afdelingen for Sundhed og forbrugerbeskyttelse. Derefter sendte jeg en officiel klage over EU's mangel på gennemskuelighed til Europa Parlamentets Præsident Josep Borrel.

Den 25.10.07 fik jeg så endelig et svar af Europa Parlamentet i form af en invitation til et møde i Kommissionen den 22.11.07, hvor EU's rapport og min anmodning skulle drøftes.

 

 

Ved dette møde udtalte jeg mig således:

Jeg er kommet for at anmode om at Parlamentet:

•  Nedlægger veto eller afskaffer Afgørelse C (2006) 3842, som tillader medicinering af børn og unge under 18 år med Prozac (fluoxetin), som blev bevilget Lilly Laboratorier.

•  Afskaffer Art. 6 af Europa-Kommissionens Reglement, som tillader at den, som anmoder om autorisation af et produkt, får lov til at meddele om dettes fordele og bivirkninger, noget der er støt imod alle juridiske traditioner.

•  Undersøger om EMEAs bevillinger af lægemidler på baggrund af en sådan handlemåde er videnskabelig holdbare.

•  Indfører en gennemskuelig juridisk procedure, hvorved bevillingerne af lægemidler finder sted på baggrund af studier, prøver og undersøgelser, som bliver lavet af uafhængige parter i lægemiddelindustrien.

I de seneste år har man udgivet utallige studier og undersøgelser om den enorme stigning i brug af antidepressiv medicin, med en dertil hørende forøgelse af serotonin niveauet. Ofte bliver antidepressiv medicin ordineret sammen med andre lægemidler, som også forhøjer serotonin niveauet, hvilket er en trussel mod patientens helbred og liv. Jeg har fremsendt disse studier og rapporter, men Europa-Kommissionen har kun taget lægemiddelproducentens rapport i betragtning.

Man overlader til lægerne at afgøre om vores ideer eller adfærd skal diagnosticeres, behandles, medicineres og endda dopes efter EU's regler. Vi bevæger os langsomt hen imod en ny slags totalitær stat, som inddeler børn og unge i misbrugere, ængstelige, depressive, fobiske, lidende af anoreksi, bulimi, panik, bipolar, astma, epilepsi, hyperaktive, etc. og behandler dem med handicappende medicin, hvilket med ét tilintetgør den frihed og de rettigheder, som tidligere generationer kæmpede for og som er grundlaget for vores demokratiske samfund.

Som repræsentant for Bevægelsen mod medicinering af børn og unge (som allerede har 1000 medlemmer) er jeg er kommet til Bruxelles til dette udvalgsmøde med EU Parlamentsmedlemmer for at forsvare menneskelig værdighed, frihed, demokrati og menneskeret, især for kommende generationer; værdier som risikerer at bliver erstattet af de multinationales markedsrettigheder.

Tak fordi jeg fik ordet.

Derefter bad flere Parlamentsmedlemmer om ordet. To af dem forsvarede Prozac, og den tillid man havde til lægemiddelproducentens undersøgelser, til lægernes ansvar og til Europa-Kommissionens ansvarlighed. De fleste parlamentariker benyttede materiale fra min tale for at diskutere ordinering af antidepressiv medicin til børn og unge.

Et ungt medlem af Europa-Kommissionen tog EMEA i forsvar. Hun sagde, at man havde taget hensyn til de forbehold jeg havde nævnt i min tale, men var kommet til den konklusion at der var fordele ved at ordinere Prozac til børn og unge med depressioner, hvis en forudgående psykolog behandling ikke havde virket. Hun manede til forsigtighed hos lægerne når de skulle ordinere Prozac til børn og unge.

Da det blev min tur til at svare, gjorde jeg på ny opmærksom på manglen af gennemskuelighed og oprigtighed i Europa-Kommissionen og EMEA, som med deres korrupte regler gjorde det muligt at agere som dommer og part i en og samme sag, ligesom det var sket i Cork og Tara. Jeg nævnte også at formanden for EU's Lægemiddel Afdeling i Direktoratet for erhvervs- og virksomhedspolitik i sine breve til mig havde medgivet at han ikke kendte til undersøgelserne nævnt i min rapport.

Jeg fastholdt min påstand om, at alene svaret fra EU via Direktoratet for erhvervs- og virksomhedspolitik allerede var et bevis på korruption, da det jo ikke handler om erhvervs- og virksomhedspolitik men om sundhed og forbrugerbeskyttelse, og om individuelle rettigheder og frihed. Jeg fastholdt ligeledes at jeg ikke nærede nogen tillid til EU når dens Formand nogle dage tidligere havde indrømmet at man havde opnået EU's støtte til Irak invasionen baseret på falske påstande. Jeg sagde endvidere at EU ligeledes blev bedraget ikke blot af lægemiddelindustrien, men også af direktiver udsendt af FDA i USA, som i øjeblikket bliver undersøgt af Senatet for korruption og for at have modtaget støtte fra lægemiddel industrien. Jeg sagde at jeg mente at man skulle undersøge om EMEA også fik støtte af lægemiddelindustrien for at godkende dens produkter. Skønt lægemiddelindustrien havde givet os stoffer til at forebygge sygdom, til beskyttelse og helbredelse, havde den også været årsag til thalidomid vanskabninger, til dødsfald som følge af Vioxx (som nu er forbudt), og skabt hundredvis af medikamenter, som hvert år bliver trukket fra markedet på grund af negative bivirkninger, som først bliver opdaget når patienterne allerede har lidt under følgerne eller er døde.

Parlamentets formand takkede for min tale og lovede at fortsætte undersøgelsen hvortil man ville skaffe yderligere oplysninger. Flere parlamentariker og andre tilstedeværende samt pressen lykønskede mig for min tapre indlæg og bad om kopier af min dokumentation og de bøger jeg har skrevet om sagen.

Jeg forlod mødet tilfreds, styrket og overbevist om at dette er begyndelsen, og at kampen fortsætter. Vores Bevægelse har brug for politisk indflydelse, og der er et hav af muligheder for politisk indflydelse i EU's institutioner, som EU borgerne ikke kender noget til og derfor ikke bruger; noget man skal tage i betragtning, da disse institutioner er mere tilgængelige end vores nationale regeringer.

Dette er begyndelsen, men Bevægelsens kamp skal fortsætte. Indtil nu har jeg gjort alt arbejde selv i én retning. Nu åbner vejen sig i flere retninger: lokalt, i forbindelse med skoler, hospitaler, professionelle sammenslutninger, og andre officielle institutioner såsom kommunalbestyrelser, og med nationale myndigheder (ministerier, parlamentsmedlemmer, politiker og EU-Parlament medlemmer) - og selvfølgelig i Bruxelles. Vi skal fremme Bevægelsen som en organisation hvoraf hver én af jer er talsmand for denne politiske kamp mod medicinering af børn i dagligdagen. Jeg imødeser jeres ideer, forslag og tilbud.

Med venlig hilsen

Juan Pundik

Formand

Bevægelsen mod medicinering af børn og unge

Vi har allerede modtaget flere end 2000 tilslutninger til Bevægelsen mod Prozac og mod medicinering af børn og unge. Hvis du endnu ikke har sendt os din tilslutning kan du gøre det ved at sende en e-mail på engelsk, fransk, italiensk, portugisisk eller spansk til plataformaicmi@filium.org med dit navn, dit arbejdsområde, din bopæl og personnummer, såvel som e-mail adresse.

© PLATFORM AGAINST SYGELIGGORELSE I BARNDOMMEN